Referater fra skolebestyrelse

Referat 26/04 2023

Referat 12/04 2023

Referat 12/01 2023

Referat 08/11 2022

Referat 06/09 2022

Referat 22/06 2022

Referat 29/03 2022

Referat 22/02 2022

Referat 31/08 2021

Referat 15/06 2021

Referat 18/05 2021

Referat 04/05 2021

Referat 06/04 2021

Referat 02/03 2021

Referat 02/02 2021

Referat 12/01 2021

Referat 01/12 2020

Referat 27/10 2020

Referat 22/09 2020

Referat 09/09 2020

Referat 03/09 2020

Referat 28/04 2020

Referat 19/02 2020

Referat 28/01 2020

Referat 08/10 2019

Referat 20/08 2019

Referat 07/05 2019

Referat 30/04 2019

Referat 01/04 2019

Referat 18/03 2019

Referat 22/01 2019

Referat 10/10 2018

Referat 14/08 2018

Referat 19/06 2018

Referat 14/05 2018

Referat 18/04 2018

Referat 20/03 2018

Referat 01/03 2018

Referat 18/01 2018

Referat 13/12 2017